Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prowadzonego pod adresem www.House-24.pl oraz www.Glam24.pl email: HOUSEONLINE@INTERIA.PL

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną:

www.House-24.pl i www.Glam24.pl  ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław nip: 912-187-98-46

 

Definicje: SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dla umów zawieranych do dnia 24.12.2014) oraz w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta (dla umów zawieranych od dnia 25.12.2014). SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma: adres poczty elektronicznej: HOUSEONLINE@INTERIA.PL - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.House-24.pl i www.Glam24.pl 

 

KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest KONSUMENTEM. KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 pod numerami telefonu: +48 519 519 000 PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi). NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM. Postanowienia ogólne. Zakres świadczonych usług - sprzedaż mebli i akcesoriów meblowych za pośrednictwem salonów sprzedaży oraz strony internetowej pod domeną www.House-24.pl i www.Glam24.pl  SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi: utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM; przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM; przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter"; świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne; umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony; umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia; W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy: KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia. USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Glam24 może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO które są pozyskiwane od klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony, firma Dżesika Piędel jest administratorem tych danych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. My jako sklep nie możemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazanych w Regulaminie. KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 

SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę VAT.

 

Zamówienia można składać W SKLEPIE ONLINE oraz poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, lub drogą mailową wysyłając zaakceptowane zamówienie oraz regulamin pod właściwy adres mailowy.

Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zamówienie - realizacja zamówienia SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne . Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem i skontaktować ze sprzedawcą. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową. W przypadku gdy danego produktu nie ma w ofercie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00 u Konsultanta. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KUPUJĄCYM. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefoniczną. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Konsument podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). SPRZEDAWCA zobowiązuje się powiadomić KONSUMENTA o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Konsument powinien w ciągu 3 dni całkowicie uregulować płatność za zamówienie.

Towar niedostępny będzie realizowany tylko i wyłącznie na zamówienie klienta, jest takie zamówienie traktowane jako specjalne i na klienta zamówienie, czas realizacji takiego zamówienia to 180 dni roboczych z racji na czas produkcji i dostawy do Polski. Klient wyrażając zgodę na realizację zamówienia godzi się z powyższym czasem realizacji.

Po otrzymaniu płatności, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem umówienia dostawy. Konsument powinien umówić się na odbiór towaru jeżeli taki sposób dostawy odznaczył podczas zamówienia w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę o możliwości odbioru towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Konsumenta z warunków terminu dostawy, naliczane będą koszty magazynowania w wysokości 80 PLN netto za każdy rozpoczęty tydzień licząc od dnia następnego po upływie 7 dni od powiadomienia o możliwości dostarczenia zamówienia.

W przypadku dostawy kurierskiej i nieodebranie paczki przez KONSUMENTA po powrocie jej do siedziby firmy jest on zobowiązany do osobistego odbioru towaru w przeciągu 7 dni, jest możliwość ponownej wysyłki po uiszczeniu opłaty za paczkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie.

Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 72 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 1 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Skuteczna zmiana w zamówieniu wymaga podpisu kupującego lub akceptacji w formie e-mail. 

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: Po otrzymaniu zapłaty za towar. Termin wpłaty wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli opłata nie zostanie wpłacona w terminie zamówienie automatycznie zostanie anulowane w czwartym dniu od momentu złożenia zamówienia. 

Z uwagi na to, że nasze produkty w większości przypadków dostosowywane są pod względem obić oraz rozmiarów do potrzeb Klientów, nie dysponujemy dużym asortymentem w magazynach i nasze produkty są dostępne na zamówienie i pod zamówienie klienta, po otrzymaniu zamówienia przystępujemy do zamówienia mebli u producenta lub dystrybutora, pozostały asortyment tzw. mały mamy dostępny na magazynie. Oferta poglądowa dostępna na stronie sklepu.

Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 7 dni roboczych (są to meble gotowe, lustrzane, chrom, ogrodowe, lampy, dekoracje),licząc od daty ustalonej jak wyżej. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin przygotowania i produkcji mebla to 180 dni roboczych. Podawane terminy realizacji są terminami wiążącymi przez producenta, czas dostawy to maksymalnie 14 dni roboczych. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jako właściciel następuje z chwilą dostarczenia towaru przez przewoźnika klientowi, podpisaniu odbioru i fizycznego odebrania towaru . Z chwilą pisemnego pokwitowania odbioru towaru przez Kupującego, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego. Podczas gdy towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu przez kuriera konsument zobowiązany jest do przedłożenia protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem, zgodnie z prawem przewozowym w przeciągu 7 dni, jest to czas na zgłoszenie reklamacji przewoźnikowi. Towar w stanie uszkodzonym bez protokołu szkody nie podlega możliwości reklamacji bądź zwrotu. Towar reklamowany musi zostać przesłany na koszt kupującego, zgłoszona reklamacja bez przesłania uszkodzonego towaru nie zostanie rozpatrzona. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek dochodowy oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne). Dokumentem zakupu jest paragon lub faktura Vat .

Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i montażu. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od wagi zamówienia. Ustalony koszt dostawy nie obejmuje usługi montażu, montaż jest usługą dodatkowo płatną. Usługa montażu dotyczy wyłącznie zamówień, których warunki oraz cena zostały ustalone oraz zaakceptowane przez Kupującego w momencie składania zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny.

KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób dostawy i płatności, jednocześnie akceptując swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. 

Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe KONSUMENT powinien przelać kwotę za całość zamówienia SPRZEDAWCY w terminie 3 dni roboczych od daty zakupu. Faktury dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dokument nie został dostarczony, pozostaje do odbioru przez Kupującego w biurze firmy. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym. W zależności od rodzaju oferty, Konsument może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawcę przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru. Wysyłka towaru "Koszty wysyłki" (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu na adres mailowy: trade.com@interia.pl Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej. KUPUJĄCY może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru: dostawa przez transport sklepu lub zewnętrzną firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres, odbiór własny. KUPUJĄCY powinien sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Wszystkie przesyłki paletowe nadawane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod budynek Klienta.

Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. Reklamacje, zwroty towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem. Reklamacje przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014) SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego PRODUKTU na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY za niezgodność PRODUKTU z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży PRODUKTÓW używanych i ekspozycyjnych, odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu odpowiedzialności za niezgodność PRODUKTU z umową jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy KONSUMENTOWI.

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może wypełnić protokół reklamacyjny do pobrania: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php , lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie poczta na Adres do korespondencji. W celu uzupełnienia dokumentacji, do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia ukazujące wady wskazane w zgłoszeniu. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową, należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny dostępny TUTAJ: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Jeżeli PRODUKT ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY, jeżeli wada jest nieistotna. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego PRODUKTU w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY, KUPUJĄCY zostanie poproszony przez SPRZEDAWCĘ o dostarczenie PRODUKTU na koszt SPRZEDAWCY na adres: 50-116 Wrocław ul. RYNEK 60. Ze względu na różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej, reklamacja może zostać nieuwzględniona. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory (w tym kolory drewna naturalnego) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych odcieni produktów. W przypadku domawiania przez KONSUMENTA mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze, jak zakupione już meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, przez co reklamacja może zostać nieuwzględniona. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, iż specyfikacja materiału obiciowego - skóry naturalnej, powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności, ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny.  Zdjęcia: KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez firmę SPRZEDAWCĘ, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Zwrot produktów:

Adres do zwrotów: GLAM24 Wrocław ul. RYNEK 60, 50-116 tel: 519-519-000

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza. www.federacja-konsumentow.org.pl/45,zakupy-w-internecie.html

Nie odebranie przesyłki wysłanej i opłaconej: Klient który nie odebrał przesyłki jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką, zapakowaniem produktu i kosztami magazynowania towaru przez przewoźnika. Klient zostanie również obciążony kosztami dwóch przesyłek nadawczej i zwrotnej. Koszty magazynowania są dla firmy kosztami przetrzymywania, każda doba jest naliczana w kwocie 80zł netto.

Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM z dopiskiem: "ODSTĄPIENIE OD UMOWY"

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności.

SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu paczką ubezpieczoną przed jego upływem. Adres do ZWROTU produktu z listu przewozowego - z dopiskiem "ZWROT" + nr zamówienia KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez KONSUMENTA od umowy, które obowiązany jest ponieść KONSUMENT: Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Konsumenta nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.showlng=PL Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma Glam24. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Glam24 może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO które są pozyskiwane od klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony, firma jest administratorem tych danych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. My jako sklep nie możemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazanych w Regulaminie. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze SKLEPU INTERNETOWEGO WWW będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta: nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP; adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu); adres e-mail Użytkownika; numer telefonu kontaktowego. Aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych. Postanowienia końcowe Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU ZOSTANIE przesłana WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422); Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.). Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.). Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej. 

Zdjęcia są poglądowe na stronie produktu, przesyłane meble mogą się nieznacznie różnic od zdjęć w ofercie kolor czy wielkość,

zdjęcia są typowo poglądowe strony mebla itd prosimy weryfikować z opisem mebla i zdjęciem z wymiarami.

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OCZEKUJĄCE NA DOSTAWĘ NIE PODLEGAJĄ WYMIANĄ ANI ZWROTOM !

Towar na indywidualne zamówienie jest sprowadzany dla klienta za jego zgodą.

Dotyczy to produktów które są aktualnie w braku dostępności na Polskim magazynie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl